Laboratuvarımız; ana faaliyetlerimizi yerine getirmek, kalite sistemi prosedürlerinden sapmaları tanımlamak ve bu sapmaları önleyecek veya en az indirecek faaliyetleri başlatmak için gerekli yetkileri ve kaynakları olan yönetici ve teknik personele sahiptir.

Laboratuvarımız yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlayan düzenlemelere sahiptir.

Müşterilere ait gizli bilgilerin korunmasını sağlayan, sonuçların bilgisayar ortamında muhafaza edilmesini sağlayan prosedürler de dahil olmak üzere, politika ve prosedürlere sahiptir.

Yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayı önlemek için politika ve prosedürlere sahiptir.

Deney kalitesini doğrudan etkisi olan, yönetme, uygulama ve doğrulama görevini yerine getiren bütün personelin sorumluluklarını , yetkilerini ve birbirleri ile olan ilişkileri belirlenmiş ilgili prosedürde verilmiştir.

Bütün laboratuvar faaliyetleri (deney metotları ve prosedürleri) amacını, kapsamını ve hedefini bilen, deney sonuçlarını değerlendirebilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.

Laboratuvar işlemlerinde gerekli kaliteyi sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakların (Teçhizat, eleman, kalibrasyon, eğitim vb.) temininden ve teknik işlemlerden genel olarak sorumlu olan bir teknik yönetime sahiptir.

Diğer görev ve sorumluluklardan bağımsız olarak, bu standarttaki kuralların uygulanmasını ve daima takip edilmesini sağlamak için gerekli yetki ve sorumluluğa sahip bir kalite yöneticisi atanmıştır. Kalite Yöneticisi en yüksek yönetim kademesine doğrudan ulaşabilmektedir.

 

Laboratuvarımız personeli yükümlülük beyanı sözleşmesi ve diğer antlaşmalar gereği tarafsız olmakla mükelleftir. Şirket yönetimi, personelin bağımsızlığını garanti altına almıştır.

Standartların öngördüğü teknolojiye sahip ve ulusal inşaat sektörüne hizmet vermeyi temel amaç edinmiş bir kuruluştur.

Laboratuvarın hizmetlerinde TS EN ISO/IEC 17025 standardı esas alınarak Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş ve uygulamaya başlanmıştır.

Bu faaliyetlerinde tarafsız ve bağımsız olarak hareket eder.

Laboratuvarımız yapmış olduğu deneylerde bu standardın şartlarının karşılanması konusunda tüm yasal gerekleri, müşteri şartlarını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tüm şartlarını yerine getirmektedir.

 

Laboratuvarımız, teknik hizmetlerdeki kalite yönetimi ile ilgili faaliyetlerini ve organizasyon yapısını Güvence El Kitabı (GEK), tanımlar.

Kalite sistemi, TS EN ISO /IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar" standardında belirtilen şartlar esas alınarak oluşturulmuştur.

Deney Talep Formu
Deney hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.
Kalibrasyon Talep Formu
Kalibrasyon hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.