KATKILARIN ALKALİ MUHTEVASI TAYİNİ

Katkõlardan alõnan seyreltik nitrik asit ekstraktõnda sodyum ve potasyum tayini için atomik absorpsiyon
spektrofotometre cihazõ kullanõlõr. Ekstrakt, hava/asetilen alevi içerisine püskürtülür ve sonra sodyum
veya potasyum absorpsiyonu alev içerisinden geçerken ölçülür. Düşük derişimlerde ekstrakt
içerisindeki sodyum veya potasyum içeriği doğrudan absorpsiyon miktarõ ile orantõlõdõr. Sodyum ve
potasyum içerikleri ayrõ ayrõ ölçülür ve toplamlarõ moleküler kütleye orantõlanarak toplam eşdeğer
Na2O (alkali) olarak rapor edilir.

Atomik absorpsiyon spektrofotometresine alternatif olarak bu standarda uygun şekilde hazõrlanmõş
deney çözeltilerinde sodyum ve potasyum belirlenmesi için uygun biçimde kalibre edilmiş alev
fotometresi de kullanõlabilir.

 

İlgili Standart

: TS EN 480-12
Deney Talep Formu
Deney hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.
Kalibrasyon Talep Formu
Kalibrasyon hizmetlerimiz için talep bırakabilirsiniz.